สัมผัสประสบการณ์
นวัตกรรมเกษตรของจริง

ที่จะเปลี่ยนให้เรื่องของอนาคตมาอยู่ในมือคุณวันนี้
08.30 – 09.30
เดินทางถึงคูโบต้าฟาร์ม อ.บ้านบึง จ.ชลบุรี เพื่อลงทะเบียนเข้าร่วมงาน
08.30 – 09.30
ทีมสยามคูโบต้ากล่าวต้อนรับและแนะนำคูโบต้าฟาร์ม
10.00 – 12.00
สัมผัสประสบการณ์นวัตกรรมเกษตรแห่งยุค
โซนเกษตรแม่นยำข้าวและพืชหลังนา อาทิ รถดำนาไร้คนขับ / โดรนเพื่อการเกษตร / สถานีวัดสภาพอากาศ (Weather Station) / คูโบต้านวัตกรรมอัจฉริยะ (KIS) ฯลฯ
โซนเกษตรทฤษฎีใหม่ อาทิ เครื่องปลูกผัก / ระบบน้ำอัตโนมัติ / เครื่องวัดความหวาน ฯลฯ
โซนเกษตรสมัยใหม่พืชไร่ อาทิ นวัตกรรมเครื่องจักรกลการเกษตรครบวงจรตั้งแต่เตรียมดิน-เก็บเกี่ยวผลผลิตในการเพาะปลูกอ้อยและมันสำปะหลัง
12.00 – 13.00
พักผ่อนตามอัธยาศัย พร้อมสอบถาม-แลกเปลี่ยนประสบการณ์การเกษตร
13.00
เดินทางกลับโดยสวัสดิภาพ